زمان پشتیبانی از PHP 5 به پایان رسیده است. سایت W3Techs تعداد سایت‌هایی که زبان برنامه‌نویسی آن‌ها PHP است را براساس نسخه دسته‌بندی کرده است. همانطور که از نمودار پیداست، تعداد سایت‌هایی که از نسخه 5 استفاده می‌کنند از نسخه‌های دیگر بیشتر است و این مستلزم آن است به نسخه 7 به‌روزرسانی شوند.