نوشته‌های مرتبط در وردپرس / Related Posts In WordPress

نمایش نوشته‌های مرتبط در وردپرس

یکی از مواردی که به جذب کاربران و گذراندن زمان بیشتر آن‌ها در یک وب‌سایت کمک می‌کند، نمایش

یکی از مواردی که به جذب کاربران و گذراندن زمان بیشتر آن‌ها در یک وب‌سایت کمک می‌کند، نمایش نوشته‌های مرتبط در وردپرس می‌باشد. در واقع با استفاده از این ترفند به راحتی می‌توان نوشته‌های مرتبط با همان نوع نوشته را در وردپرس نمایش داد. با قرارگیری نوشته‌های مرتبط در پایین یا بالای هر نوشته، نه تنها باعث جذب کاربر شده بلکه از لحاظ سئو، می‌تواند صفحات داخلی یک وب‌سایت را تقویت کند.

نمایش مطالب مرتبط در وردپرس، هم با استفاده از افزونه و هم با استفاده از کد امکان‌پذیر است. افزونه‌های مختلفی وجود دارند که مطالب و نوشته‌های مرتبط را برای شما در مکانی که خودتان تعیین می‌کنید، نمایش می‌دهند ولی با توجه به آنکه نصب افزونه و فعال‌سازی آن ممکن است از منابع سرور استفاده کرده و سرعت بارگذاری صفحات وب‌سایت را کاهش دهد، به همین دلیل پیشنهاد می‌شود از کد زیر استفاده کنید. برای نمایش نوشته‌های مرتبط کافی است کد زیر را در فایل single.php موجود در پوسته وب‌سایتتان قرار دهید.

<?php
// Related Posts
//Get array of terms
$terms = get_the_terms( get_the_ID() , 'category', 'string' );  // Taxonomy: category
$term_ids = wp_list_pluck( $terms, 'term_id' );

//Query posts with tax_query. Choose in 'IN' if want to query posts with any of the terms
//Chose 'AND' if you want to query for posts with all terms
$post_query = new WP_Query( array(
	'post_type' => 'post', // Default Post Type: post
	'tax_query' => array(
		array(
			'taxonomy' => 'category',
			'field' => 'id',
			'terms' => $term_ids,
			'operator'=> 'IN' //Or 'AND' or 'NOT IN'
		)),
	'posts_per_page' => ۴,
	'ignore_sticky_posts' => ۱,
	'orderby' => 'rand',
	'post__not_in'=> array( get_the_ID() )
) );
//Loop through posts and display...
if($post_query->have_posts()) 
{?>
<div class="tab-content">
	<h3 class="tab-title">نوشته‌های مرتبط</h3>
	<div class="max-width">
		<div class="scrollmode">
			<?php while ( $post_query->have_posts() ) : $post_query->the_post(); ?>
			<aside class="post_box hvr-grow-shadow">
				<img src="<?php the_post_thumbnail_url('small-thumbnail'); ?>" />
				<h2><?php echo get_the_title(); ?></h2>
				<p><?php echo get_the_excerpt(); ?></p>
				<a href="<?php the_permalink()?>" class="btn-primary btn-big">مشاهده بیشتر</a>
			</aside>
			<?php
			endwhile;
			wp_reset_query();
			?>
		</div>
	</div>
</div>
<!--tab-content-->
<?php
}
?>

کد بالا، یک کد کاربردی و عمومی بوده و به راحتی می‌توانید برای هر نوع نوشته (Post Type) استفاده شود. همچنین می‌توان نوع Taxonomy آن را تغییر داده تا کد مورد نظر براساس Taxonomy تعیین شده، نوشته‌های مرتبط را نمایش دهد.

نوشته مرتبط
معیارهای انتخاب یک میزبان خوب

ارسال دیدگاه